Regulamin

Zasady rezerwacji i wynajmu domku

Regulamin korzystania z obiektu

1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją poniższego „Regulaminu korzystania obiektu”.
2. Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 2 noclegów (dwie doby). Zadatek, ani zaliczka na poczet noclegu nie podlega zwrotowi. W dniu przyjazdu zostaje pobierana kaucja w wysokości 300 zł (sylwester 500 zł), która jest zwracana w momencie zdania kluczy. Kaucja lub jej część może zostać zatrzymana w przypadku stwierdzenia szkód w mieniu na terenie domku lub jego okolicy.
3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Zmiana doby hotelowej za zgodą gospodarza.
4. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe.
5. Podczas meldowania przekazane zostaną informacje o wyposażeniu domku wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego pomieszczeń i wyposażenia.
6. Opłatę za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.
7. Za niewykorzystany pobyt nie przysługuje zwrot kosztów.
9. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności opiekuna domku.
10. Posprzątanie aneksu kuchennego oraz domku wraz z jego wyposażeniem należy do obowiązków gościa.
11. Goście zobowiązani są do segregacji odpadów
12. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych. Właściciele zastrzegają sobie prawo do wyproszenie gości ze skutkiem natychmiastowym jeżeli goście mimo upomnień w rażący sposób będą łamać regulamin.
13. Ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio gospodarzowi obiektu niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia.
14. Sugeruje się o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, gdyż ośrodek nie odpowiada za ich zaginięcie.
15.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę auta lub innego pojazdu należącego do Klienta. Miejsca parkingowe znajdujące się na terenie posesji nie są strzeżone.
16. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za ewentualne szkody wyrządzone na terenie ośrodka. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczane są na miejscu.
17. W domkach i na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
18. Zabrania się używania urządzeń elektrycznych nie będących na wyposażeniu domku o mocy przekraczającej 400W.( w tym głośników)
19. Grillowanie możliwe jest tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu.
20. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie ośrodka od godziny 6:00 do 22:00
21. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
22. Plac zabaw przeznaczony jest do korzystania wyłącznie przez dzieci i pod opieką osób dorosłych.
23. Dozwolone jest przebywanie w domkach gości ze zwierzętami domowymi (po uprzednim poinformowaniu o tym). Właściciel zobowiązany jest sprzątać po swoim zwierzęciu na terenie całego ośrodka, oraz do odkurzenia domku z sierści. Właściciel zwierzaka ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę zarówno na mieniu ośrodka jak i zdrowiu i mieniu innych gości.

24. Teren posesji jest monitorowany.

Regulamin wypożyczalni rowerów
Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczonych rowerów w Ośrodku BIAŁY ŁABĘDŹ
1. Wypożyczenie roweru i złożenie podpisu w Rejestrze Wypożyczalni Rowerów Turystycznych potwierdza, że Wypożyczający zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin.
2. Wypożyczane rowery są własnością Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁY ŁABĘDŹ
3. Wypożyczane rowery wyposażone są w linkę zabezpieczającą, oświetlenie pozycyjne przednie i tylne, dzwonek, błotniki
4. Wypożyczane rowery są sprawne technicznie i w takim samym stanie powinny zostać zwrócone.
5. Opłatę za wypożyczenie roweru pobiera się z góry, za zadeklarowany czas jego używania.
6. Wypożyczający rower zobowiązuje się:
-złożyć czytelny podpis w rejestrze wypożyczeni rowerów,
-być osobą pełnoletnią i trzeźwą, osoba niepełnoletnia może wypożyczyć rower tylko wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy na małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą,
-dokonać płatności za wypożyczenie roweru wg obowiązującego cennika. Przyjmujemy płatności gotówką.
-korzystać z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
-zwrócić rower do miejsca wypożyczenia wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu,
- korzystać z rowerów wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego,
-przestrzegać zakazu użyczania roweru osobom trzecim,
- nie używać rowerów w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów itp.
- niezwłocznie zgłaszać problemy związane z korzystaniem z roweru pracownikowi
i odstawienia roweru do ośrodka w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem
jakiejkolwiek usterki roweru,
- pokryć koszty naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy
wypożyczającego,
-pokryć koszty zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru
wypożyczonego.
7. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu.
8. Pracownik Ośrodka BIAŁY ŁABĘDŹ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u Wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałych w czasie użytkowania roweru przez Wypożyczającego.
prawną i materialną.